0 Košík

Ochrana osobných údajov

Všetky údaje, ktoré tu zákazník uvádza, podliehajú ustanoveniam z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel. Prevádzkovateľ týchto stránok (ktorý je zároveň prevádzkovateľom elektronického obchodu) je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikačné údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi. Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi z.č. 101/2000 Sb., Zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel a ostatnými právnymi predpismi platnými na území ČR. Zákazník svojim slobodným rozhodnutím (stlačením tlačidla „REGISTROVAŤ UŽIVATEĽA“) dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa týchto stránok.